godziny pracy urzędu:
Pn.: 8:00 - 16:00, Wt.-Pt.: 7:00 - 15:00
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
tel.
41 382 11 10
powiat@miechow.pl
Strona główna/Starostwo/RODO Klauzula informacyjna

RODO Klauzula informacyjna | Starostwo Powiatowe w Miechowie

RODO Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA dla klientów Starostwa Powiatowego w Miechowie

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej w skrócie RODO, uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Miechowski, z siedzibą przy ul. Racławickiej 12, 32-200 Miechów;
 2. Starosta Miechowski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych; nr telefonu: 413821125 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@powiat.miechow.pl lub listownie na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawy prawne wskazane w art. 6 ust. 1 litera a-e RODO
  1. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, lub
  2. w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy z Administratorem, lub
  3. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze lub
  4. w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
  5. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

   w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ww. Rozporządzenia;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Ma Pan/Pani prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. sprostowania treści swoich danych;
 7. Okres przechowywania Pani/Pana danych uzależniony jest od rodzaju sprawy, jaka została wniesiona do tutejszego Urzędu i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisem prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na to, że materiały będące we władaniu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody archiwum państwowego;
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Miechowie narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy regulującej Pani/Pana sprawę i jest niezbędne do jej rozpatrzenia. Jeśli danych tych Administrator nie będzie posiadał, nie będzie mógł Pani/Pana sprawy rozpatrzyć;
 10. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą podlegać profilowaniu.

Starosta  Miechowski

do góry