Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Zarząd Powiatu Miechowskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Św. Anny w Miechowie - do dnia 18.01.2013r.

 

Wymagane kwalifikacje kandydata:

 • wyższe wykształcenie,
 • conajmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub 3-letni staż pracy i studia podyplomowe z zarządzania w służbie zdrowia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
 • wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • życiorys lub CV,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z  2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie z obecnego miejsca pracy,
 • opisany przebieg pracy zawodowej i inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,
 • koncepcja organizacyjna i finansowa dotycząca zarządzania, uwzględniająca możliwości budżetowe Szpitala (max 3 strony),
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • zaświadczenie o niekaralności.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.

Informacje dotyczące stanu prawnego, organizacyjnego i ekonomicznego znajdują się na stronie www.miechow.pl link – zestawienie instytucji – Szpital Św. Anny w Miechowie. Dodatkowych informacji będzie udzielał na pisemny wniosek zainteresowanego p.o.dyrektor ds. ekonomicznych Szpitala Św. Anny w Miechowie p. Łukasz Orłowski.

Dokumenty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Św. Anny w Miechowie” należy składać do dnia 18.01.2013r. na adres: Starostwo Powiatowe w Miechowie, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów, w sekretariacie do godz. 1500.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur na stanowisko dyrektora szpitala nastąpi w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.


Marian Gamrat
Starosta Miechowski


Odpowiedzi na pytania dot. konkursu z dnia 08.01.2013r.

Informacje dotyczące stanu prawnego, organizacyjnego i ekonomicznego Szpitala św. Anny w Miechowie:

 • Stan prawny i organizacyjny:

Szpital. Św. Anny w Miechowie prowadzi działalność jako podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 42 i n. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Działalność prowadzona jest  w oparciu o statut nadany uchwałą Rady Powiatu Miechowskiego oraz regulamin organizacyjny szpitala. Wymienione dokumenty dostępne są BIP Powiatu Miechowskiego www.malopolska.pl/bip/miechowski.

Bezpośredni link: STATUT, REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 • Stan ekonomiczny:

F-01 za 11 miesięcy roku 2012pobierz,
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za okres I-X 2012 rokupobierz,
Plan finansowo-inwestycyjny na rok 2013 pobierz,
Rachunek przepływów pieniężnych za 2010 i 2011 rokpobierz,
Rachunek zysków i strat, wariant porównawczy 2010/2011 i 2011/2012pobierz,
Bilans jednostek za lata 2010 i 2011pobierz,
Opinie rewidenta za lata 2010 i 2011pobierz,
Informację o nadwykonaniach za lata 2009-2012pobierz.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Bogusław Miś