Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Zarząd Powiatu Miechowskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Miechowskiej w Miechowie w organizacji

ZARZĄD POWIATU MIECHOWSKIEGO
OGŁASZA KONKURS NA KADYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
 MUZEUM ZIEMI MIECHOWSKIEJ W MIECHOWIE W ORGANIZACJI
 
Formalne kryteria wyboru, w tym wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe co najmniej magisterskie
- udokumentowany, co najmniej pięcioletni staż pracy zawodowej
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
-    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
-    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
-    niekaralność

Wymagania dodatkowe:
- znajomość problematyki muzealnictwa, w tym przepisów prawnych dotyczących
funkcjonowania muzeum,
- znajomość zagadnień pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz dodatkowych środków na działalność muzeum,
- umiejętność pracy w zespole i doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników
- umiejętność podejmowania decyzji, dyspozycyjność, kreatywność
- wizja organizacji i funkcjonowania muzeum

Wymagane dokumenty:
- pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu,
- życiorys lub CV; dokument powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania
konkursowego zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)",
- kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania na stronie www.miechow.pl, druk dostępny także w sekretariacie Starostwa),
- kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz innych dokumentów potwierdzających
posiadane wykształcenie,
- kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie z obecnego
miejsca pracy,
- udokumentowane osiągnięcia zawodowe,
- koncepcja programowa, organizacyjna i finansowa dotycząca zarządzania Muzeum,
uwzględniająca możliwości budżetowe instytucji (max 5 stron),
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności.

Wniosek o przystąpieniu do konkursu oraz wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 22.08.2012 r. do godz. 1500, na adres: Starostwo Powiatowe w Miechowie, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów z dopiskiem „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM ZIEMI MIECHOWSKIEJ”.

 O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy
konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.