Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze 1/2 etatu w Referacie Zarządzania Kryzysowego Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Miechowie - do dnia 10.06.2010 r.

STAROSTWO POWIATOWE W MIECHOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W WYMIARZE ½ ETATU  

W Referacie Zarządzania Kryzysowego
Wydziału Organizacyjnego


1. Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458), tj.:
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- nieposzlakowana opinia
2) wykształcenie wyższe
3) co najmniej roczny staż pracy w komórce organizacyjnej prowadzącej sprawy zarządzania kryzysowego, lub na stanowiskach kierowniczych związanych z bezpieczeństwem publicznym (Policja, PSP, Wojsko Polskie)
4) aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne/zastrzeżone”

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną
2) znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
3) znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
4) znajomość obsługi komputera, programów biurowych i urządzeń informatycznych
5) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) organizowanie akcji kurierskiej i posłańczej oraz prowadzenie stałego dyżuru,
b) obsługa powiatowego centrum zarządzania kryzysowego,                                               
c) prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej,
d) obsługa powiatowego zespołu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,
e) prowadzenie kancelarii tajnej i ochrona informacji niejawnych,
f) wykonywanie zadań wynikających z obronności kraju,
g) obsługa komisji bezpieczeństwa i porządku,

4. Wymagane dokumenty:
a) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
b) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy)
c) życiorys (CV)
d) list motywacyjny
e) dokument poświadczający wykształcenie wyższe
f) poświadczenie bezpieczeństwa
g) kwestionariusz osobowy
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie świadectw pracy, kserokopie dyplomów potwierdzających dodatkowe wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach)

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów lub pocztą na w/w adres (bądź też pocztą elektroniczną na adres: powiat@miechow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) z dopiskiem: DOTYCZY NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO, w terminie do dnia 10 czerwca 2010 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Racławickiej 12.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)”)”.