Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Miechowie

Miechów 18.02.2009 r.

STAROSTWO POWIATOWE
W MIECHOWIE

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu


1. Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458), tj.:
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- nieposzlakowana opinia

2) Wykształcenie wyższe magisterskie o profilu humanistycznym, preferowane kulturoznawstwo
3) co najmniej półroczny staż pracy lub odbycie stażu bądź przygotowania zawodowego w jednostce samorządu terytorialnego, w komórce organizacyjnej prowadzącej sprawy oświaty lub kultury

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
2) znajomość ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty
3) znajomość ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
4 )znajomość programów unijnych dla sektora oświaty i kultury
5) znajomość obsługi komputera, programów biurowych i urządzeń informatycznych
6) obowiązkowość, zdyscyplinowanie, zdolność zapobiegania konfliktom,umiejętność pracy w zespole
7) mile widziane: doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku


3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

a) promowanie zadań z zakresu kultury,
b) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu, turystyki i kultury,
c) sporządzanie wniosków aplikacyjnych w programach pomocowych
d) koordynowanie, rozliczanie i archiwizowanie programów pomocowych z zakresu światy, kultury i sportu
e) organizowanie powiatowych imprez z zakresu sportu kultury i turystyki

4.Wymagane dokumenty:

a) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
b) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy)
c) życiorys (CV)
d)list motywacyjny
e) dokument poświadczający wykształcenie
f) kwestionariusz osobowy (druk dostępny także w sekretariacie Starostwa)
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie świadectw pracy, kserokopie dyplomów potwierdzających dodatkowe wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach)

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów lub pocztą na w/w adres (bądź też pocztą elektroniczną na adres: powiat@miechow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) z dopiskiem: DOTYCZY NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU, w terminie do dnia 2 marca 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o naborze i informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Racławickiej 12.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)”)”.

Informacja o ilości kandydatów spełniających wymogi formalne

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 6 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych, stwierdzono, iż 4 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych. Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 2 kandydatów.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.

Wyniki naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani BEATA WOJNIŁŁOWICZ zam. w Górach Miechowskich

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana kandydatka spełniała wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas testu i rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka na w/w stanowisko osiągnęła najlepsze łączne wyniki ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonego testu, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów, oraz wykazała się wymaganym doświadczeniem w pracy na zajmowanym stanowisku.