Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - do dnia 15.03.2011r.

Miechów 02.03.2011 r.

STAROSTWO POWIATOWE W MIECHOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

1.Wymagania niezbędne (formalne):
1)spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458), tj.:
   - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
   - brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
   - nieposzlakowana opinia

2) Wykształcenie wyższe geodezyjne

3) co najmniej roczny staż pracy lub wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, albo odbycie stażu bądź przygotowania zawodowego, w jednostce samorządu terytorialnego, w komórce organizacyjnej prowadzącej sprawy geodezji

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1)znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
2)znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego w podstawowym zakresie,
3)znajomość programu EWMAPA do prowadzenia ewidencji gruntów
4)znajomość obsługi komputera, programów biurowych i urządzeń informatycznych
5)obowiązkowość, zdyscyplinowanie, zdolność zapobiegania konfliktom,umiejętność pracy w zespole

3.Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a)wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków w części opisowej i kartograficznej, na podstawie odpisów prawomocnych decyzji, wynikających z opisów aktów notarialnych, postanowień sądowych, zawiadomień z ksiąg wieczystych, opracowań geodezyjnych oraz umów dzierżawy zgłoszonych do ewidencji
b)przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej w nawiązaniu do dokumentacji prawnej dla osób fizycznych i prawnych, do celów notarialnych, sądowych, emerytalno-rentowych, inwestycyjnych itp.
c)wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków
d)aktualizacja użytków
e)przygotowywanie dokumentacji do gleboznawczej klasyfikacji gruntów

4.Wymagane dokumenty:

a)oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
b)oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy)
c)życiorys (CV)
d)list motywacyjny
e)dokument poświadczający wykształcenie
f)dokumenty poświadczające spełnienie wymogu określonego w punkcie 1.3. ( kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o odbyciu stażu i umowach cywilnoprawnych)
g)kwestionariusz osobowy (druk dostępny także w sekretariacie Starostwa)
h)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie dyplomów potwierdzających dodatkowe wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.)

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów lub pocztą na w/w adres (bądź też pocztą elektroniczną na adres: powiat@miechow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) z dopiskiem: DOTYCZY NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRAU I NIERUCHOMOŚCI, w terminie do dnia 15 marca 2011 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Racławickiej 12.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)”)”.


Wyniki naboru:

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani JUSTYNA JANIEC zam. w Miechowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełniała wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
Podczas testu i rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka na w/w stanowisko osiągnęła najlepsze łączne wyniki ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonego testu, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów, oraz wykazała się wymaganym doświadczeniem w pracy na zajmowanym stanowisku.