Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Miechowie - do dnia 20.06.2011r.

Miechów 07.06.2011r.


STAROSTWO POWIATOWE W MIECHOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY


1. Wymagania niezbędne (formalne):
1) spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458), tj.:

    * pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
    * brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    * nieposzlakowana opinia

2) Wykształcenie wyższe kierunkowe o profilu techniczno–budowlanym: architektura lub budownictwo, albo wykształcenie co najmniej średnie z jednoczesnym posiadaniem uprawnień budowlanych, w rozumieniu ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1) znajomość ustawy Prawo budowlane
2) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
3) znajomość obsługi komputera, programów biurowych i urządzeń informatycznych
4) obowiązkowość, zdyscyplinowanie, zdolność zapobiegania konfliktom,umiejętność pracy w zespole
5) mile widziane: doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku oraz posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub decyzji o przyznaniu renty ( nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) obsługa interesantów i udzielanie informacji na temat pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót budowlanych,
b) udostępnianie stronom do wglądu dokumentów w prowadzonych postępowaniach,
c) przygotowywanie projektów decyzji o pozwoleniu na budowę,
d) przyjmowanie wniosków o wydanie dziennika budowy i wydawanie dzienników,
e) prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszenia robót budowlanych

4. Wymagane dokumenty:
a) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
b) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy)
c) życiorys (CV)
d) list motywacyjny
e) dokument poświadczający wykształcenie
f) dokumenty poświadczające spełnienie wymogu określonego w punkcie 1.3. (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o odbyciu stażu i umowach cywilnoprawnych)
g) kwestionariusz osobowy (druk dostępny także w sekretariacie Starostwa)
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie dyplomów potwierdzających dodatkowe wykształcenie, kserokopie zaświadczeń
o ukończonych kursach, szkoleniach itp.)
  
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów lub pocztą na w/w adres (bądź też pocztą elektroniczną na adres: powiat@miechow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) z dopiskiem: DOTYCZY NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY, w terminiedo dnia 20 czerwca 2011 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Racławickiej 12.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)”).

Wyniki naboru:
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan MAREK UCHTO zamieszkała w Miechowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany kandydat spełniał wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
Podczas testu i rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na w/w stanowisko osiągnął najlepszy łączny wynik ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonego testu, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.