Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Promocji i Rozwoju Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracy Starostwa Powiatowego w Miechowie - do dnia 26.02.2010 r.

Miechów 16.02.2010 r.


STAROSTWO POWIATOWE
W MIECHOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Referacie Inwestycji, Promocji i Rozwoju
Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracy

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458), tj.:
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- nieposzlakowana opinia
2) wykształcenie wyższe magisterskie
3) co najmniej roczny staż pracy lub odbycie stażu bądź przygotowania zawodowego w jednostce samorządu terytorialnego, w tym w komórce organizacyjnej prowadzącej sprawy inwestycji i/lub promocji

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
2) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków z funduszy europejskich, w szczególności z MRPO
3) znajomość programów unijnych dla sektora samorządowego
4) biegła znajomość obsługi komputera, programów biurowych i urządzeń informatycznych
5) umiejętność redagowania tekstu oraz zdolności plastyczne zapewniające wysoki poziom przygotowywanych prezentacji
6) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
7) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

a) wyszukiwanie i opracowywanie wniosków o pozyskanie środków finansowych z funduszy europejskich przez powiat i jednostki organizacyjne,
b) rozliczanie środków pochodzących z funduszy europejskich
c) współudział w rozliczaniu inwestycji powiatowych
d) monitorowanie realizacji projektów
e) współudział w opracowywaniu i realizacji planów promocji powiatu
f) inicjowanie i udział w opracowywaniu długookresowych programów rozwojowych powiatu w tym planów rozwoju lokalnego i wieloletnich planów inwestycyjnych,
g) przygotowywanie i pomoc w przygotowaniu prezentacji multimedialnych
h) prowadzenie i obsługa „Programu doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie”

4. Wymagane dokumenty:

a) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
b) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy)
c) życiorys (CV)
d) list motywacyjny
e) dokument poświadczający wykształcenie wyższe magisterskie
f) kwestionariusz osobowy
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie świadectw pracy, kserokopie dyplomów potwierdzających dodatkowe wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach)

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiścieście w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów lub pocztą na w/w adres (bądź też pocztą elektroniczną na adres: powiat@miechow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) z dopiskiem: DOTYCZY NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INWESTYCJI, PROMOCJI I ROZWOJU, w terminie do dnia 26 lutego 2010 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Racławickiej 12.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)”)”.

Wyniki naboru:

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani EDYTA JĘDRAS zamieszkała w Wymysłowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana kandydatka spełniała wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka na ww. stanowisko wykazała się wymaganym przygotowaniem oraz wiedzą w zakresie obejmowanego stanowiska.