Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Promocji i Rozwoju Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracy Starostwa Powiatowego w Miechowie - do dnia 02.04.2009 r.

Miechów 23.03.2009 r.

STAROSTWO POWIATOWE
W MIECHOWIE

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Referacie Inwestycji, Promocji i Rozwoju
Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracy

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458), tj.:
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- nieposzlakowana opinia

2) Wykształcenie wyższe magisterskie
3) co najmniej roczny staż pracy lub odbycie stażu bądź przygotowania zawodowego w jednostce samorządu terytorialnego

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) umiejętność tworzenia i opracowania strony internetowej (PHP + MySQL , Flash, CMS)
2) biegła znajomość obsługi komputera, programów biurowych i urządzeń informatycznych
3) umiejętność redagowania tekstu oraz zdolności plastyczne zapewniające wysoki poziom przygotowywanych prezentacji 
4) znajomość zagadnień związanych z dostępem do informacji publicznej oraz prowadzeniem BIP
5) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich
6) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
7) dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

a) opracowywanie i realizacja planów promocji powiatu
b) przygotowywanie i pomoc w przygotowaniu prezentacji multimedialnych
c) prowadzenie i aktualizacja powiatowej strony internetowej, oraz wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej,
d) wyszukiwanie i opracowywanie wniosków o pozyskanie środków finansowych z funduszy europejskich przez powiat i jednostki organizacyjne,
e) monitorowanie realizacji projektów
f) inicjowanie i udział w opracowywaniu długookresowych programów rozwojowych powiatu w tym planów rozwoju lokalnego i wieloletnich planów inwestycyjnych,

4. Wymagane dokumenty:

a) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
b) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy)
c) życiorys (CV)
d) list motywacyjny
e) dokument poświadczający wykształcenie
f) kwestionariusz osobowy pobierz (druk dostępny także w sekretariacie Starostwa)
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie świadectw pracy, kserokopie dyplomów potwierdzających dodatkowe wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach)

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów lub pocztą na w/w adres (bądź też pocztą elektroniczną na adres: powiat@miechow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) z dopiskiem: DOTYCZY NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INWESTYCJI, PROMOCJI I ROZWOJU, w terminie do dnia 2 kwietnia 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Racławickiej 12.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)”)”.

Informacja o ilości kandydatów spełniających wymogi formalne

Informujemy, że oferty na ogłoszony nabór przesłał 1 kandydat. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych, stwierdzono, że złożona oferta spełnia wymogi formalne. Do następnego etapu naboru zakwalifikował się 1 kandydat.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoba spełniająca wymogi formalne zostanie powiadomiona telefonicznie lub mailowo.
 

 

Wyniki naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan ŁUKASZ PIERZCHAŁA zamieszkały w Miechowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany kandydat spełniał wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas testu i rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na ww. stanowisko wykazał się wymaganym przygotowaniem oraz wiedzą w zakresie obejmowanego stanowiska.