Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze W wydziale geodezji, kartografii, katastru i nieruchomości / PODGiK

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (PODGiK) STAROSTWA POWIATOWEGO W MIECHOWIE
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan JAROSŁAW ADAMSKI zam. w Kocmyrzowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrany kandydat spełniał wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
Podczas testu, sprawdzenia wiedzy praktycznej i rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na w/w stanowisko osiągnął najlepsze łączne wyniki ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonych technik naboru oraz wykazał się wymaganym doświadczeniem w pracy na zajmowanym stanowisku.

 

 
Miechów 08.01.2014r.
 
STAROSTWO POWIATOWE
W MIECHOWIE
OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
 1. Wymagania niezbędne (formalne):
 1. spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami), tj.:
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.
 1. Wykształcenie wyższe geodezyjne,
 2. co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, z zakresem obowiązków związanych z prowadzeniem spraw geodezyjnych.
Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
 1. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):  
 1. znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 2. biegła znajomość programu EWMAPA ver. 11 w zakresie:
 1. konfiguracja baz
 2. eksport i import:
 • punktów granicznych,
 • działek,
 • warstw.
 1. edycja działek i punktów granicznych,
 2. kartowanie sytuacji na warstwach z wykorzystaniem menu aktywności,
 3. edycja rastrów:
 • wpasowanie,
 • transformacja,
 • rysowanie na rastrze.
 1. znajomość obsługi komputera, programów biurowych ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego w zakresie użycia formuł i wykonywania operacji globalnych na zbiorach kolumnowych, oraz kserografu i skanera,
 2. obowiązkowość, zdyscyplinowanie, zdolność zapobiegania konfliktom, umiejętność pracy w zespole,
 3. mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.
 1. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. wprowadzanie zmian w części graficznej rejestru ewidencji gruntów , państwowym rejestrze granic, rejestrach BDOT500-5000 i GESUT,
 2. skanowanie dokumentów zasobu,
 3. przygotowywanie materiałów dla wykonawców prac geodezyjnych,
 4. rejestracja wniosków i przygotowywanie zamawianych dokumentów,
 5. aktualizacja danych na serwerze WMS,
 6. wprowadzanie prac zgłaszanych za pośrednictwem internetowego modułu obsługi wykonawców geodezyjnych.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 2. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),
 3. życiorys (CV),
 4. list motywacyjny,
 5. dokument poświadczający wykształcenie,
 6. dokumenty poświadczające spełnienie wymogu określonego w punkcie 1.3. (kserokopie świadectw pracy i umów cywilnoprawnych, zakresy czynności),
 7. kwestionariusz osobowy pobierz, druk dostępny także w sekretariacie Starostwa,
 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie dyplomów potwierdzających dodatkowe wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.).
 1. Warunki pracy:
 1. miejsce pracy  na parterze piętrowego budynku, z podjazdem dla niepełnosprawnych,
 2. brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 3. czas pracy: pełny wymiar – 40 godzin tygodniowo,
 4. wysiłek umysłowy.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 %.
 
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów lub pocztą na w/w adres (bądź też pocztą elektroniczną na adres: powiat@miechow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) z dopiskiem: DOTYCZY NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRAU I NIERUCHOMOŚCI, w terminie do dnia 19 stycznia 2015r. do godz. 16:00.
 
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Racławickiej 12.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami)”.