Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Praw Jazdy i Kontroli w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Miechowie

 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Kierownika Referatu Praw Jazdy i Kontroli w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Miechowie
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan ZBIGNIEW KITA zam. w Kalinie Wielkiej.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrany kandydat spełniał wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
Podczas testu i rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na w/w stanowisko osiągnął najlepsze łączne wyniki ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonych technik naboru oraz wykazał się wymaganym doświadczeniem w pracy na zajmowanym stanowisku.
 
 
Miechów 10.03.2015r.
 
STAROSTWO POWIATOWE
W MIECHOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
KIEROWNIKA REFERATU PRAW JADZY I KONTROLI
W WYDZIALE KOMUNIKACJI TRANSPORTU I DRÓG
 
 1. Wymagania niezbędne (formalne):
 1. spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami), tj.:
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia
 1. wykształcenie wyższe
 2. co najmniej czteroletni staż pracy, w tym roczny staż pracy na stanowiskach kierowniczych w urzędach lub jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego
Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
 1. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
 1. znajomość przepisów ustaw:
 • z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,        
 • z dnia 5 stycznia 2011r. - o kierujących pojazdami,
 • z dnia 6 września 2001r. - o transporcie drogowym,
 • z dnia 16 grudnia 2010r. - o publicznym transporcie zbiorowym,
 • z dnia 29 maja 2000r. - Prawo przewozowe,
 • z dnia 20 czerwca 1992r. - o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,                     
 1. znajomość rozporządzeń wykonawczych do w/w ustaw,            
 2. znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,       
 3. znajomość przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,
 4. znajomość obsługi komputera, programów biurowych i urządzeń informatycznych,
 5. obowiązkowość, zdyscyplinowanie, zdolność zapobiegania konfliktom, umiejętność pracy i kierowania zespołem,
 6. mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności
 1. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:         
 1. kierowanie Referatem Praw Jazdy i Kontroli,
 2. załatwianie spraw związanych z wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, zezwoleniami, zezwoleniami na zarobkowy przewóz osób,  licencjami i zaświadczenia oraz innych dokumentów uprawniających przedsiębiorców do wykonywania transportu drogowego,
 3. załatwianie spraw  związanych z wykonywanie okresowych kontroli: stacji kontroli pojazdów, ośrodków szkolenia kierowców, przedsiębiorców wykonujących transport drogowy,
 4. załatwianie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na: wykonywanie krajowego przewozu drogowego osób, wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 2. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),
 3. życiorys (CV),
 4. list motywacyjny,
 5. dokument poświadczający wykształcenie,
 6. dokumenty poświadczające spełnienie wymogu określonego w punkcie 1.3. (kserokopie świadectw pracy).
 7. kwestionariusz osobowy pobierz, druk dostępny także w sekretariacie Starostwa),
 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie dyplomów potwierdzających dodatkowe wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.).
 1. Warunki pracy:
 1. miejsce pracy  na II piętrze dwupiętrowego budynku, brak windy,
 2. brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 3. czas pracy: pełny wymiar – 40 godzin tygodniowo,
 4. wysiłek umysłowy.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 %.
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu  pracodawcy oryginały dokumentów.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów lub pocztą na w/w adres (bądź też pocztą elektroniczną na adres: powiat@miechow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) z dopiskiem: DOTYCZY NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA REFERATU PRAW JADZY I KONTROLI W WYDZIALE KOMUNIKACJI TRANSPORTU I DRÓG, w terminie do dnia 20 marca 2015r. do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Racławickiej 12.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami)”.