Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Nabór na wolne stanowisko referenta w Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych im. J.Korczaka w Miechowie - do dnia 17.02.2011r.

Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych im. J. Korczaka, 32 - 200 Miechów, ul. M. Konopnickiej 15

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy : referent

1. Wymagania niezbędne (formalne):
1) spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458), tj.:
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
2) posiada co najmniej wykształcenie średnie,
3) co najmniej staż pracy na podobnym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1) znajomość regulacji prawnych w zakresie administracji samorządowej, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy odnośnie naliczania płac, przepisów ZUS odnośnie naliczania i potrącania składek, przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów regulujących kwestie rozliczeń finansowych.
2) znajomość obsługi komputera w zakresie : Open Office, programu płacowego Hex, programu kadrowego Hex, programu ZUS Płatnik oraz obsługi elektronicznego systemu bankowego HomeNet KBS.
3) znajomość pracy biurowej oraz obsługa maszyn i urządzeń biurowych (ksero, fax, skaner itp.),
4) umiejętność kompleksowego wykorzystania wiedzy,
5) rzetelność i profesjonalizm w działaniu, odpowiedzialność i terminowość,
6) umiejętność planowania i organizacji pracy,
5) komunikatywność, rzeczowość, umiejętność współpracy z ludźmi.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) sporządzenie list płac pracowników oraz rozliczanie wynagrodzeń i wypłaconych świadczeń,
2) sporządzanie i przekazywanie elektronicznie comiesięcznej deklaracji do ZUS wraz z załącznikami, wypełnianie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS oraz prowadzenie innej dokumentacji wymaganej przez ZUS,
3) wydawanie zaświadczeń dot. zatrudnienia i wynagrodzenia,
4) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich
5) prowadzenie ewidencji kart wynagrodzeń i funduszu wynagrodzeń potrzebnych do sprawozdań kwartalnych i rocznych – GUS
6) sporządzanie imiennych rocznych informacji o uzyskanych dochodach pracowników, sporządzanie deklaracji PIT 4R
7) naliczanie w wyznaczonym terminie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i innych płatności wynikających z przepisów płacowych,
8) przygotowanie zaświadczeń związanych z emeryturami i innymi sprawami z zakresu ZUS,
9) realizowanie zakładowej polityki zatrudnieniowej,
10) nadzorowanie realizacji i przestrzegania przepisów prawa pracy,
11) sporządzanie dokumentacji dotyczącej przyznanych wynagrodzeń pracowników i ich indywidualnego zaszeregowania,
12) powadzenie dokumentacji związanej z rekrutacją, zatrudnianiem i zwalnianiem z pracy oraz współpraca z Powiatowy Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania,
13)prowadzenie akt osobowych pracowników ZPOW zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie i przestrzeganie zasad ich tajności,
14)planowanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych,
15)sporządzenie harmonogramów pracy personelu obsługowego,
16)prowadzenie ewidencji czasu pracy i rozliczanie godzin nadliczbowych,
17)kompletowanie dokumentów do wniosków o emerytury i renty oraz kierowanie ich do ZUS.

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenia zawodowe,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- kserokopia dowodu osobistego,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursowych,
- aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. J. Korczaka w Miechowie, ul. M. Konopnickiej 15, 32-200 Miechów lub pocztą na adres Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. M. Konopnickiej 15 z dopiskiem: DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO REFERENTA, w terminie do dnia 17.02.2011 r. do godz. 1500. W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Miechowie, ul. M. Konopnickiej 15.

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. M. Konopnickiej w Miechowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 21.02.2011r. o godz.11.00.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. J.Korczaka w Miechowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.

Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im.J.Korczaka w Miechowie

Dorota Daszkiewicz


Wyniki naboru na stanowisko: referent ds. kadr i wynagrodzeń.
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Biernacka Urszula zam. oś. Młodych 15, 32-200 Miechów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana kandydatka spełnia wymagania formalne. Spośród kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu, wykazała się największa wiedzą w zakresie obejmowanego stanowiska.

Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im.J.Korczaka w Miechowie

Dorota Daszkiewicz