Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Nabór na wolne stanowisko referenta Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych im. J.Korczaka w Miechowie - do dnia 17.02.2011r.

Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. J. Korczaka, 32 – 200 Miechów, ul. M. Konopnickiej 15

Ogłasza Nabór na wolne stanowisko pracy : referent

1. Wymagania niezbędne (formalne):
1) spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458), tj.:
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
2) posiada co najmniej wykształcenie średnie,
3) co najmniej staż pracy na podobnym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1) znajomość regulacji prawnych w zakresie administracji samorządowej, przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów regulujących kwestie rozliczeń finansowych, przepisów dotyczących żywienia zbiorowego.
2) znajomość obsługi komputera w zakresie : Open Office, programu Spiżarnia, programu Wikt 2, programu Budżet JST, programu Planowanie i realizacja budżetu JST oraz obsługi elektronicznego systemu bankowego HomeNet KBS.
3) znajomość pracy biurowej oraz obsługa maszyn i urządzeń biurowych (ksero, fax, skaner itp.),
4) umiejętność kompleksowego wykorzystania wiedzy,
5) rzetelność i profesjonalizm w działaniu, odpowiedzialność i terminowość,
6) umiejętność planowania i organizacji pracy,
5) komunikatywność, rzeczowość, umiejętność współpracy z ludźmi.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie analityki do konta –„ Materiały”, to jest: magazyn żywnościowy, środków czystości, odzieży, gospodarczy, meblowy poprzez obsługę programu komputerowego „Spiżarnia” i uzgadnianie stanów magazynowych.
2. Przestrzeganie zapisów ustawy o zamówieniach publicznych w trakcie realizacji wydatków w ramach posiadanych środków budżetowych placówki.
3. Ewidencja faktur w kwotach brutto i netto do celów realizacji zamówień publicznych
w placówce.
4. Przygotowywanie umów z kontrahentami związanych z realizacją zamówień publicznych.
5. Przygotowywanie ofert zapytania o cenę.
6. Sporządzanie protokołów z wyboru najkorzystniejszej oferty.
7. Prowadzenie druków ścisłego zarachowania poprzez prawidłową gospodarkę, ewidencję
i zabezpieczanie druków ścisłego zarachowania.
8. Obsługa programu komputerowego Budżet JST, programu Planowanie i realizacja budżetu JST oraz przekazywanie danych do Starostwa Powiatowego w Miechowie.
9. Oznakowanie środków trwałych, pozostałych środków trwałych zgodnie z KRŚT.
10. Pobieranie zaliczek pieniężnych na zaopatrzenie oraz terminowe ich rozliczanie.
11. Comiesięczne wyliczanie stawki żywnościowej dla wychowanków placówki i stałe jej monitorowanie.
12. Bieżąca zapłata zobowiązań za dostawy i usługi na podstawie właściwych dokumentów źródłowych przez obsługę elektronicznego systemu bankowego HomeNet KBS.
13. Prowadzenie i uzgadnianie ksiąg inwentarzowych pozostałych środków trwałych, kontrolując zgodność inwentarza z zapisami w księgach inwentarzowych.
14. Prowadzenie rejestru przelewów i rejestru faktur od dostawców oraz opisywanie faktur
i innych dokumentów księgowych.
15. Prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych konta „998”.
16. Sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald.
17.Dbanie o należyte i zgodne z normami zapasy magazynowe realizując na bieżąco zamówienia w celu uzupełnienia stanów magazynowych oraz realizacja bieżących zakupów.
Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenia zawodowe,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- kserokopia dowodu osobistego,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursowych.
- aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. J. Korczaka w Miechowie, ul. M. Konopnickiej 15, 32-200 Miechów lub pocztą na adres Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Miechowie z dopiskiem: DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO REFERENTA, w terminie do dnia 17.02.2011 r. do godz. 1500. W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do Zespołu Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Miechowie.

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Miechowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 21.02.2011 r. o godz.10.00.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im. J . Korczaka w Miechowie, ul. M. Konopnickiej 15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.

Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im.J.Korczaka  w Miechowie

Dorota Daszkiewicz

Wyniki naboru na stanowisko: referent ds. ksiegowości.
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Wywiał Paulina Zaryszyn zam. 67 a, 32-210 Książ Wielki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana kandydatka spełnia wymagania formalne. Spośród kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu, wykazała się największa wiedzą w zakresie obejmowanego stanowiska.

Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych im.J.Korczaka w Miechowie
                                                       
Dorota Daszkiewicz