Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Nabór na wolne stanowisko pracy - samodzielny referent w Zespole Szkół im. W. Witosa w Książu Wielkim - do dnia 29.01.2010 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W KSIĄŻU WIELKIM
UL.WITOSA 10, 32-210 KSIĄŻ WIELKI

 

Ogłasza : nabór na wolne stanowisko pracy - samodzielny referent

Wymagania niezbędne (formalne)
* spełnienie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr.223, poz. 1458), tj:
- obywatelstwo polskie
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,
- nieposzlakowana ,opinia,
* posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne i co najmniej2 lata stażu pracy w dziale finansowym lub średnie ekonomiczne i 5 lat stażu pracy w dziale finansowym,
  
Wymagania dodatkowe(będące przedmiotem oceny ) :
· znajomość regulacji prawnych w zakresie administracji samorządowej , Karty Nauczyciela, :Kodeksu Pracy odnośnie naliczania płac , przepisów ZUS odnośnie naliczania i potrącania składek , przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów regulujących kwestie rozliczeń finansowych .
· umiejętność obsługi komputera w zakresie: Open Office programu płacowego Vulcan, programu ZUS Płatnik, program e-PFRON, posługiwania się Internetem,
· znajomość pracy biurowej oraz obsługa maszyn i urządzeń biurowych (ksero , fax, skaner itp.),
· umiejętność kompleksowego wykorzystania wiedzy,
· rzetelność i profesjonalizm w działaniu , odpowiedzialność i terminowość,
· umiejętność planowania i organizacji pracy ,
· komunikatywność, rzeczowość ,umiejętność współpracy z ludźmi.

Zadania:
· prowadzenie dokumentacji płacowej,
· sporządzanie list płac ,zasiłków i innych należności dla pracowników,
· sporządzanie raportów ,deklaracji rozliczeniowych w programie ,, Płatnik”
· prowadzenie pełnej ewidencji wynagrodzeń w zakresie rozliczeń podatków,
· podejmowanie gotówki z rachunków bankowych szkoły(prowadzenie kasy szkoły, internatu oraz schroniska młodzieżowego),
· przyjmowanie wpłat należnych szkole i odprowadzanie gotówki na rachunek bankowy,
· dokonywanie wypłat z tytułu wynagrodzeń i innych należności zgodnie z dokumentacją,
· prowadzenie ewidencji wypłat i wpływów w postaci raportów kasowych,
· przechowywanie i transport wartości pieniężnych,
· prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania,
· prowadzenie magazynu artykułów spożywczych oraz dokumentacji z nim związanych
· sporządzanie harmonogramów pracy pracowników adm. i obsługi i urlopów pracowniczych

Oferowane warunki:
· umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu,
· umowa na czas nieokreślony poprzedzona umową na okres próbny,

Oferty zawierające :życiorys CV, list motywacyjny, kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje , umiejętności i doświadczenia zawodowe, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, fotografię, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursowych.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół w Książu Wielkim w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko" lub pocztą na adres : Zespół Szkół im. W. Witosa w Książu Wielkim ul. Witosa 10 , 32-210 Książ Wielki w terminie do 29 stycznia 2010 r.
W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do Zespołu Szkół im. W. Witosa w Książu Wielkim. List motywacyjny, CV, powinny być opatrzone ,,Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych‘’ zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r.Nr.101, poz. 926 ze zm.
Z osobami ,które spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne . O terminie i miejscu i zakresie rozmów kandydaci będą powiadomieni oddzielnym pismem.

Wyniki naboru:

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Sebastian Kruczek zam. Święcice

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrany kandydat spełnił wszystkie wymagania niezbędne oraz dodatkowe, podane w ogłoszeniu. Podczas rozmowy wykazał się doświadczeniem oraz wiedzą w zakresie obejmowanego stanowiska.