Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Nabór na wolne stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zagorzycach - do dnia 24.07.2009 r.

Na podstawie art. 5a ust. 2 pkt 2, art. 36a ust. 1 i 3 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U Nr 89 poz. 826 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189 poz. 1855).

Zarząd Powiatu Miechowskiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Zagorzycach

Termin składania ofert upływa z dniem 24 lipca 2009r.
Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Miechowie, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów.


I. Do konkursu może przystąpić osoba , która:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, (z zastrzeżeniem pkt 2), która:
posiada wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w w/w placówce,
a) posiada ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
b) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
c) uzyskała:
- w okresie 5 lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora
co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, albo
w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora pozytywną ocenę dorobku zawodowego, bądź,
- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora miałaby objąć bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej,
d) posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
e) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
f) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
g) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, ze zmianami);
2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowej komisji egzaminacyjnej bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, ze zmianami), spełniającym określone wyżej wymogi, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego;
3) do udziału w konkursie mogą przystąpić również kandydaci niebędący nauczycielami (stanowisko dyrektora menedżera – bez uprawnień do nadzoru pedagogicznego –
o ile:
a) ukończyli studia wyższe magisterskie,
b) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy,
c) posiadają wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki,
d) spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w pkt. 1b, 1e

II .Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, ze zmianami);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
12) złożenie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów na dyrektorów szkół) zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zmianami).

III. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.
W przypadku kserokopii oryginałów dokumentów winny być one uwierzytelnione przez pracodawcę lub notariusza.
Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332; z 1997 r. Nr 60, poz. 375; z 1998 r. Nr 159, poz. 1057; z 2001 r. Nr 37, poz. 451, Nr 128, poz. 1405).
IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i kontaktem telefonicznym oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zagorzycach” , w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Miechowie (w godzinach pracy), 32-200 Miechów ul. Racławicka 12 (decyduje data wpływu oferty)

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Miechowskiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wyniki naboru:
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Rafał Zagórski zamieszkały w Miechowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrany kandydat spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W procesie rekrutacji, podczas testu i rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat na w/w stanowisko uzyskał najwyższą ocenę, wykazując się największym doświadczeniem oraz wiedzą w zakresie obejmowanego stanowiska.