Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Nabór na wolne stanowisko Kasjera Starostwa Powiatowego w Miechowie - do dnia 09.02.2009 r.

Miechów 29.01.2009 r.


STAROSTWO POWIATOWE
W MIECHOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
KASJERA

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458), tj.:
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- nieposzlakowana opinia
2) wykształcenie wyższe ekonomiczne

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
a) znajomość ustawy o rachunkowości w zakresie gospodarki kasowej oraz o ochronie wartości pieniężnych
b) bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń informatycznych
c) mile widziane doświadczenie w pracy w obszarze finansów publicznych jednostek samorządu terytorialnego
d) umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielność, dokładność, odpowiedzialność i komunikatywność
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) przyjmowanie wpłat oraz dokonywanie wypłat gotówkowych,
b) sporządzanie obowiązującej dokumentacji w zakresie operacji kasowych;
c) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
d) pobór i odprowadzanie gotówki do banku
e) wykonywanie zadań zleconych przez Skarbnika

4. Wymagane dokumenty:
a) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
b) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy)
c) życiorys (CV)
d) list motywacyjny
e) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie
f) kwestionariusz osobowy (druk dostępny także w sekretariacie Starostwa)
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, kserokopie dyplomów potwierdzających dodatkowe wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach)

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów lub pocztą na w/w adres (bądź też pocztą elektroniczną na adres: powiat@miechow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) z dopiskiem: DOTYCZY NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KASJERA, w terminie do dnia 9 lutego 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o naborze i informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Racławickiej 12.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)”.

Wyniki naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani MAGDALENA SUMERA zamieszkała w Miechowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełniała wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas testu i rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka na w/w stanowisko osiągnęła najlepsze łączne wyniki ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonego testu, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.