Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Miechowie, ul. Szpitalna 1B - do dnia 01.06.2009 r.

Miechów 21.05.2009 r.


STAROSTA MIECHOWSKI
OGŁASZA PONOWNIE NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Miechowie, ul. Szpitalna 1B


1. Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458), tj.:
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- nieposzlakowana opinia
2) Wykształcenie wyższe
3) Co najmniej 3 – letni staż pracy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej
4) Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.


Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1) Znajomość uwarunkowań prawno-budżetowych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego,
2) Znajomość zasad funkcjonowania domów pomocy społecznej
3) Opracowanie koncepcji pracy Domu Pomocy Społecznej w Miechowie, zawierającej prawne, ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania placówki,
4) Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub ukończone kursy, szkolenia z zakresu zarządzania.


3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Stwarzanie przebywającym w DPS pensjonariuszom prawidłowych warunków socjalno-bytowych, opiekuńczych i kulturalno-oświatowych.
2. Kierowanie DPS jako jednostką budżetową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych DPS i nadzór nad bieżącym wykonywaniem należących do nich zadań.
4. Organizowanie pełnej opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej i rehabilitacyjnej pensjonariuszom DPS oraz nadzór nad tą działalnością.
5. Nadzór nad opracowaniem projektów planu gospodarczego i finansowego w zakresie zatrudnienia, świadczonych usług, zaopatrzenia, remontów jak również nad bieżącą i pełną ich realizacją.
6. Czuwanie nad zapewnieniem pełnej i prawidłowej obsady personalnej DPS.

4. Wymagane dokumenty:
1. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
2. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy)
3. życiorys (CV)
4. list motywacyjny
5. dokumenty poświadczające wykształcenie i specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.
6. dokumenty poświadczające staż pracy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej
7. kwestionariusz osobowy pobierz, druk dostępny także w sekretariacie Starostwa)
8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie świadectw pracy, kserokopie dyplomów potwierdzających dodatkowe wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach)

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów lub pocztą na w/w adres (bądź też pocztą elektroniczną na adres: powiat@miechow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) z dopiskiem: DOTYCZY NABORU NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „DOM KOMBATANTA” W MIECHOWIE, UL. SZPITALNA 1B, w terminie do dnia 1 czerwca 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszeni o naborze i informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Racławickiej 12.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)”.