Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zagorzycach - do dnia 30.04.2010 r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zagorzycach

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zagorzycach ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.


1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zagorzycach
Zagorzyce 9 32-200 Miechów
woj. małopolskie
tel. / fax (041) 3831217
Wymiar czasu pracy : pełny etat
Rodzaj umowy : umowa o pracę

2. Określenie stanowiska urzędniczego:
Główny Księgowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zagorzycach

3. Określenie wymagań niezbędnych: (formalnych)
Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/ następujące niezbędne wymagania:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

Wymagania dodatkowe:(będące przedmiotem oceny)
1) posiada ogólną znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
2) posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości;
3) pracował przez okres co najmniej 3 lat w księgowości budżetowej;
4) posiada ogólną znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego
5) posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
6) posiada predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej, gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji ,
7) posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia,

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie rachunkowości Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zagorzycach zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki,
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5) przygotowywanie projektu budżetu oraz harmonogramu wydatków;
6) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych
7) sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków
8) szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi przydział czynności

5. Wykaz wymaganych dokumentów:
Kandydaci do objęcia stanowiska głównego księgowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zagorzycach są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:
1.list motywacyjny;
2.curriculum vitae;
3.kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń z zakładu pracy jeżeli stosunek
pracy trwa nadal lub na podstawie świadectwa pracy nie można ustalić
charakteru zatrudnienia; /uwierzytelnione /;
4.kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
/uwierzytelnione/ ;
5.kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
/uwierzytelnione/;
6.aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
7.aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie,
wystawione przez lekarza medycyny pracy;
8. kwestionariusz osobowy
9. kserokopia dowodu osobistego,
10.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.)oraz z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458/

6. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:
Kandydaci są zobowiązani do:
a) złożenia dokumentów wymienionych w pkt 5 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko głównego księgowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zagorzycach ".
b) złożenia dokumentów w terminie do dnia 30.04.2010 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zagorzycach do godz.15.00 W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zagorzycach. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
c) nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

7. Pozostałe zobowiązania:
1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www. bip.miechow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zagorzycach.
2. Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej.
3. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.


Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zagorzycach.
mgr Rafał Zagórski

Informujemy, że spośród ofert, które wpłyneły na na ogłoszony nabór wymagania formalne spełniło dwóch kandydatów, którzy zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Głównego Księgowego została wybrana Pani Elżbieta Paleczek.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej osiągnęła najwyższy wynik.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zagorzycach.
mgr Rafał Zagórski