Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zagorzycach - do dnia 26.10.2009 r.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zagorzycach ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.


1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zagorzycach
Zagorzyce 9 32-200 Miechów
woj. małopolskie
tel. / fax (041) 383-12-17
Wymiar czasu pracy : pełny etat
Rodzaj umowy : umowa o pracę

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny Księgowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zagorzycach

3. Określenie wymagań niezbędnych: (formalnych).

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art 45,ust.2 ustawy o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249,poz.2104 z dnia 30.06.2005r
następujące niezbędne wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne;
4) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

Wymagania dodatkowe:( będące przedmiotem oceny)
1) posiada ogólną znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
2) posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości;
3) pracował przez okres co najmniej 2 lat w księgowości budżetowej;
4) posiada ogólną znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego
5) posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
6) posiada predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej, gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji ,
7) posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia,

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zagorzycach zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki,
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5) przygotowywanie projektu budżetu oraz harmonogramu wydatków;
6) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych
7) sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków
8) szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi przydział czynności

5. Wykaz wymaganych dokumentów:

Kandydaci do objęcia stanowiska głównego księgowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zagorzycach są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:
1.list motywacyjny;
2.curriculum vitae;
3.kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń z zakładu pracy jeżeli stosunek pracy trwa nadal lub na podstawie świadectwa pracy nie można ustalić charakteru zatrudnienia; /uwierzytelnione /;
4.kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; /uwierzytelnione/ ;
5.kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach; /uwierzytelnione/;
6.aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
7.aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie, wystawione przez lekarza medycyny pracy;
8. kwestionariusz osobowy;
9.kserokopia dowodu osobistego,
10.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926 z poźn. zm.)oraz z ustawą z dnia
22.03.1990r o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001r nr 142,poz.1593 z póź. zmianami /.

6. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do:
a) złożenia dokumentów wymienionych w pkt 5 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko głównego księgowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zagorzycach ".
b) złożenia dokumentów w terminie do dnia 26.10.2009 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zagorzycach do godz.15.00. W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zagorzycach. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
c) nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

7. Pozostałe zobowiązania:

1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Miechowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zagorzycach.
2. Kandydaci są zobowiązani do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.
3. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zagorzycach.
mgr Rafał Zagórski

Informujemy, że na ogłoszony nabór wpłynęły cztery oferty. Wymagania formalne spełniło trzech kandydatów, którzy zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki naboru:

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Głównego Księgowego została wybrana Pani Urszula Kowenzowska zamieszkała w Miechowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoeszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej osiągnęła najwyższy wynik, wykazała się wysokim poziomem wiedzy, oraz wymaganym doświadczeniem.