Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Nabór na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie

STAROSTA MIECHOWSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
W MIECHOWIE

1. Wymagania niezbędne (formalne):

  • Spełnienie wymagań z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych,
  • Wykształcenie wyższe techniczne magisterskie, w dziedzinie budownictwa dróg i mostów,
  • Co najmniej 10–letni staż pracy, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym w jednostkach administracji publicznej.

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

  • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, o zamówieniach publicznych, o samorządzie powiatowym,
  • Znajomość ustawy o drogach publicznych, o transporcie drogowym, prawo ochrony środowiska oraz znajomość przepisów wykonawczych,
  • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym w jednostce zarządzającej drogami publicznymi,
  • Umiejętność prowadzenia negocjacji i konsultacji,
  • Zdolności interpersonalne, umiejętność organizacji pracy swojej i podległego zespołu pracowniczego, odporność na stres,
  • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

a) Zapewnienie sprawnego wykonywania zadań związanych z pełnieniem, wynikających z ustawy o drogach publicznych, funkcji zarządu dróg publicznych powiatowych,
b) zarządzanie infrastrukturą jednostki,
c) Kierowanie ZDP jako jednostką budżetową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
d) Zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych ZDP i nadzór nad bieżącym wykonywaniem należących do nich zadań,
e) pełnienie funkcji inwestora dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Miechowski.

4. Wymagane dokumenty:

a) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
b) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),
c) życiorys (CV),
d) list motywacyjny,
e) dokumenty poświadczające wykształcenie,
f) dokumenty poświadczające staż pracy,
g) kwestionariusz osobowy, druk dostępny także w sekretariacie Starostwa),
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie świadectw pracy, kserokopie dyplomów potwierdzających dodatkowe wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach).

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu oryginały dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów lub pocztą na w/w adres (bądź też pocztą elektroniczną na adres: e-mail, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) z dopiskiem: DOTYCZY NABORU NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE, w terminie do dnia 13 maja 2008 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o naborze i informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Racławickiej 12.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Wyniki naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan JERZY MUSZYŃSKI zamieszkały w Miechowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany kandydat spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Jako wieloletni pracownik na szczeblu kierowniczym jednostek administrujących drogami oraz zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie w ostatnich latach, posiada wymagane doświadczenie oraz wiedzę w zakresie obejmowanego stanowiska.