Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Nabór na stanowisko Audytora Wewnętrznego

Miechów 01.10.2008 r.


STAROSTWO POWIATOWE
W MIECHOWIE

OGŁASZA PONOWNIE NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

W WYMIARZE 1/5 ETATU

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,
2) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, lub umyślne przestępstwo skarbowe
3) nieposzlakowana opinia
4) wykształcenie wyższe
5) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymienionych w art. 58 pkt. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami), lub złożenie w latach 2003 – 2006 z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów;
6) co najmniej 1 rok doświadczenia w audycie;

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1) bardzo dobra znajomość tematyki administracji publicznej, a w szczególności administracji samorządowej;
2) znajomość zasad rachunkowości, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych;
3) znajomość zasad i metodyki audytu;
4) znajomość powszechnie obowiązujących standardów kontroli i audytu;
5) pożądane studia podyplomowe w zakresie audytu;
6) umiejętność obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych;
7) umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność formułowania wniosków;
8) komunikatywność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, samodzielność, dobra organizacja pracy;

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku których Starosta Miechowski uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów;
b) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
c) ocenianie efektywności i skuteczności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli;
d) koordynacja, nadzór, akceptacja i zatwierdzanie realizacji zadań audytowych:
e) prowadzenie bieżących akt audytu celem dokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;
f) przeprowadzanie audytu wewnętrznego poza rocznym planem audytu na wniosek lub z własnej inicjatywy;
g) przeprowadzenie czynności sprawdzających celem oceny dostosowania działań jednostki do zgłoszonych uwag i wniosków oraz sporządzenie z nich notatki informacyjnej;

4. Wymagane dokumenty:
a) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
b) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy)
c) życiorys (CV)
d) list motywacyjny
e) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie
f) kwestionariusz osobowy druk dostępny także w sekretariacie Starostwa)
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy w audycie, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, kserokopie dyplomów potwierdzających dodatkowe wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach)

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów lub pocztą na w/w adres (bądź też pocztą elektroniczną na adres: e-mail w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) z dopiskiem: DOTYCZY NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO, w terminie do dnia 16 października 2008 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o naborze i informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Racławickiej 12.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Wyniki naboru