Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Nabór na nstanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastrau i Nieruchomości

STAROSTWO POWIATOWE
W MIECHOWIE

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE

GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRAU I NIERUCHOMOŚCI

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1) Spełnienie wymagań z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych, tj.
a) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,
b) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
c) nieposzlakowana opinia
2) Wykształcenie wyższe geodezyjne
3) co najmniej roczny staż pracy w geodezji

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
2) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego w podstawowym zakresie,
3) znajomość programów: EWMAPA, VEGA do prowadzenia ewidencji gruntów
4) znajomość obsługi komputera, programów biurowych i urządzeń informatycznych
5) obowiązkowość, zdyscyplinowanie, zdolność zapobiegania konfliktom, umiejętność pracy w zespole


3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:


a) wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków w części opisowe I kartograficznej, na podstawie odpisów prawomocnych decyzji, wynikających z opisów aktów notarialnych, postanowień sądowych, zawiadomień z ksiąg wieczystych, opracowań geodezyjnych oraz umów dzierżawy zgłoszonych do ewidencji
b) przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej w nawiązaniu do dokumentacji prawnej dla osób fizycznych i prawnych, do celów notarialnych, sądowych, emerytalno-rentowych, inwestycyjnych itp.
c) wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków
d) aktualizacja użytków
e) przygotowywanie dokumentacji do gleboznawczej klasyfikacji gruntów

4. Wymagane dokumenty:


a) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
b) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy)
c) życiorys (CV)
d) list motywacyjny
e) dokument poświadczający wykształcenie
f) świadectwa pracy potwierdzające roczny staż pracy w geodezji
g) kwestionariusz osobowy, druk dostępny także w sekretariacie Starostwa),
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie świadectw pracy, kserokopie dyplomów potwierdzających dodatkowe wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,


W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów lub pocztą na w/w adres (bądź też pocztą elektroniczną na adres: e-mail, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) z dopiskiem: DOTYCZY NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRAU I NIERUCHOMOŚCI, w terminie do dnia 25 sierpnia 2008 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Racławickiej 12.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Wyniki naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan JANUSZ KWIT zamieszkały w Miechowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany kandydat spełniał wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas testu i rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na wolne stanowisko urzędnicze w w/w wydziale wykazał się doświadczeniem oraz wiedzą w zakresie obejmowanego stanowiska.