Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Dyrektor Muzeum Ziemi Miechowskiej w organizacji ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych – 1 etat - do dnia 22.11.2012r.

 

Dyrektor Muzeum Ziemi Miechowskiej w organizacji
ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych – 1 etat.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera /pakiety biurowe/.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • znajomość przepisów dot. działalności muzeum,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej,
 • samodzielność, operatywność, komunikatywność,
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
 • znajomość funkcjonowania Internetu,
 • obsługa urządzeń biurowych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • zorganizowanie i funkcjonowanie Dziennika Podawczego,
 • dokonywanie zakupów oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji, organizacja dystrybucji zaopatrzenia na stanowiska pracy, kontrolowanie zużycia oraz sporządzanie rozliczeń dotyczących wykorzystania materiałowego,
 • realizacja działań dotyczących prawidłowego administrowania budynkiem,
 • monitorowanie ciągłości zawartych umów i planowe wykonywanie zobowiązań dotyczących mediów,
 • organizowanie i realizacja działań z zakresu zamówień publicznych,
 • obsługa sekretariatu,
 • nadzór nad utrzymywaniem porządku i czystości na administrowanym terenie oraz w administrowanych budynkach,
 • obsługa logistyczna spotkań,

Warunki pracy:

 • wymiar czasu pracy: pełny etat,
 • miejsce pracy: Muzeum Ziemi Miechowskie w organizacji, ul. Warszawska, 1 32-200 Miechów,
 • godziny pracy: praca zgodnie z ustalonym harmonogramem,

Wymagane dokumenty:

 • życiorys lub CV; dokument powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania, konkursowego zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)",
 • kwestionariusz osobowy kandydata pobierz, druk dostępny także w sekretariacie Starostwa,
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • udokumentowane osiągnięcia zawodowe,
 • oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 22.11.2012r. do godz. 1500, na adres: Starostwo Powiatowe w Miechowie, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów z dopiskiem „STANOWISKO SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYCH W MUZEUM ZIEMI MIECHOWSKIEJ”.

O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.
 

Dyrektor Muzeum Ziemi Miechowskiej w organizacji
Marcin Stolarski

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO
SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYCH – 1 ETAT.


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska wybrano:
Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania*

1.    Karolinę Gamrat - Miechów

* w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osobę, która spełniła wszystkie obligatoryjne wymagania i osiągnęła najlepszy łączny wynik ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonego testu z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.

Dyrektor Muzeum Ziemi Miechowskiej w organizacji
Marcin Stolarski