Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Dyrektor Muzeum Ziemi Miechowskiej w organizacji ogłasza nabór na stanowisko „asystenta muzealnego” – 3 etaty - do dnia 22.11.2012r.

 

Dyrektor Muzeum Ziemi Miechowskiej w organizacji
ogłasza nabór na stanowisko „asystenta muzealnego” – 3 etaty.


Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe II stopnia na kierunkach: historia, historia sztuki, etnografia, archeologia, konserwacja zabytków, etnologia i antropologia kulturowa, kulturoznawstwo,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność,
 4. umiejętność sprawnej obsługi komputera /pakiety biurowe/.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość historii Ziemi Miechowskiej,
 2. umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej,
 3. operatywność i samodzielność w działaniu,
 4. komunikatywność oraz umiejętność przygotowania i prezentacji wystąpień publicznych, związanych z wystawami czasowymi, wydarzeniami kulturalnymi i edukacyjnymi, w sposób dostosowany do wieku odbiorcy,
 5. znajomość funkcjonowania Internetu, obsługa aplikacji internetowych, mediów społecznościowych,
 6. obsługa urządzeń biurowych,
 7. znajomość języka obcego w stopniu – komunikatywnym.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. gromadzenie, ochrona, opracowywanie dóbr kultury znajdujących się w muzeum,
 2. czuwanie nad stanem zachowania obiektów i prawidłowym ich przechowywaniem,
 3. udział w przygotowywaniu wystaw organizowanych przez muzeum lub w muzeum,
 4. udział w urządzaniu ekspozycji w muzeum lub poza nim,
 5. prowadzenie inwentaryzacji, dokumentacji i opracowania naukowego zbiorów,
 6. prowadzenie pracy naukowej w swojej specjalności związanej z opracowywaniem zbiorów zgromadzonych w muzeum,
 7. opracowywanie i prowadzenie programów edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 8. opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych ze swojej specjalności,
 9. prowadzenie całokształtu prac dotyczących rekonstrukcji, a w szczególności:
 • przygotowywanie i przeprowadzenie procedur administracyjnych,
 • nadzorowanie wykonanych prac zgodnie w wytycznymi komisji muzealnej,
 • przygotowanie do rozliczenia finansowego wykonanych prac.
 1. udział w posiedzeniach komisji muzealnych,
 2. pełnienie funkcji przewodnika muzealnego,
 3. prowadzenie i wykonywanie prac administracyjno-biurowych związanych wykonywanymi obowiązkami,
 4. współpraca z innymi muzeami i organizacjami,

Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 2. miejsce pracy: Muzeum Ziemi Miechowskie w organizacji, ul. Warszawska, 1 32-200 Miechów,
 3. godziny pracy: praca zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys lub CV; dokument powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania, konkursowego zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)",
 • kwestionariusz osobowy kandydata pobierz, druk dostępny także w sekretariacie Starostwa,
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • udokumentowane osiągnięcia zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 22.11.2012r. do godz. 1500, na adres: Starostwo Powiatowe w Miechowie, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów z dopiskiem „ASYSTENT MUZEALNY W MUZEUM ZIEMI MIECHOWSKIEJ”.

O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.
 

Dyrektor Muzeum Ziemi Miechowskiej w organizacji
Marcin Stolarski

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO
ASYSTENTA MUZEALNEGO – 3 ETATY


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska wybrano:
Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania*

 1. Marcina Florka - Widnica
 2. Justynę Elżbietę Kasińską – Kraków
 3. Ewę Kozak – Puławy

* w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osoby, które spełniły wszystkie obligatoryjne wymagania i osiągnęły najlepsze łączne wyniki ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonego testu z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.

Dyrektor Muzeum Ziemi Miechowskiej w organizacji
Marcin Stolarski