Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

XXXVI Sesja Rady Powiatu

09.10.2018 - 18.10.2018

Miechów, dnia 09.10.2018r.

Znak: Or BR: 0002.8.2018

Na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 995) zwołuję Sesję Rady Powiatu w Miechowie na dzień 17.10.2018r. godzina 1000, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Miechowie ul. Racławicka 12.
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w kadencji 2014-2018.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z działalności Rady w kadencji 2014-2018.
 8. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu z działalności komisji w kadencji 2014-2018.
 9. Informacja na temat sytuacji na rynku pracy w Powiecie Miechowskim w 2018r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • sytuacji na rynku pracy w Powiecie Miechowskim,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny i włączenia jej do zasobu nieruchomości Powiatu Miechowskiego,
 • zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2018r.,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu miechowskiego
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Mariusz Wolny