Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

XXXV Sesja Rady Powiatu

13.09.2018 - 20.09.2018

Miechów, dnia 11.09.2018r.

Znak: Or BR: 0002.7.2018

Na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym     (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 995) zwołuję Sesję Rady Powiatu w Miechowie na dzień 19.09.2018r.  godzina 10:00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Miechowie ul. Racławicka 12.

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Miechowskiego, informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala św. Anny w Miechowie i Muzeum Ziemi Miechowskiej oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018r.
 7. Funkcjonowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Miechowskim.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Miechowski,
 • zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Miechowski,
 • zmian w statucie Powiatu Miechowskiego,
 • zmiany uchwały Nr XXX/244/2018 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 28.03.2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018r.,
 • wprowadzenia zmian w Statucie Szpitala św. Anny w Miechowie,
 • emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu,
 • zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2018r.,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu miechowskiego,
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Mariusz Wolny