Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

XXIX Sesja Rady Powiatu

13.02.2018 - 22.02.2018

Miechów, dnia 13.02.2018r.

Znak: Or BR: 0002.1.2018

Na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1868) zwołuję Sesję Rady Powiatu w Miechowie na dzień 21.02.2018r.  godzina 1000, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Miechowie ul. Racławicka 12.
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Powiecie Miechowskim.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • przyjęcia informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa w powiecie,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy oraz planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018r.
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy przez Liceum Ogólnokształcące w Miechowie,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż mienia Powiatu Miechowskiego,
 • udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – katolickiej w Mostku,
 • zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2018r.,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu miechowskiego.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Mariusz Wolny