Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

XXII Sesja Rady Powiatu

22.03.2017 - 30.03.2017

Miechów, dnia  22.03.2017r.

Znak: Or BR: 0002.3.2017

Na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn.zm) zwołuję Sesję Rady Powiatu w Miechowie na dzień 29.03.2017r.  godzina 1000, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Miechowie ul. Racławicka 12.

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Informacja na temat metod i form terapii w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym w Miechowie.
 7. Informacja na temat pomocy społecznej  w Powiecie Miechowskim.
 8. Informacja na temat pieczy zastępczej w Powiecie Miechowskim.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • funkcjonowania pomocy społecznej w Powiecie Miechowskim,
 • funkcjonowania pieczy zastępczej w Powiecie Miechowskim,
 • przyjęcia raportu z badania ewaluacyjnego Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Miechowskim na lata 2013-2016,
 • uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocym w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Miechowskim na lata 2017-2020,
 • ustalenia wysokości wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
 • likwidacji Liceum Ogólnokształcącego oraz rozwiązania Zespołu Szkół im. W. Witosa w Książu Wielkim,
 • zmiany uchwały Nr XXI/166/2017 z dnia 22.02.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
 • dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Miechowskiego „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych” w Miechowie,
 • zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2017r.,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Mariusz Wolny

Podstawa prawna zwolnienia radnego od pracy zawodowej przez pracodawcę w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu – art. 22 ustawy  ust. 1  o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814).