Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

VI Sesja Rady Powiatu

08.02.2019 - 15.02.2019

Miechów, dnia  08.02.2019r.

Znak: Or BR: 0002.2.2019

Na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekstjednolity: (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm) zwołuję Sesję Rady Powiatu w Miechowie na dzień 14.02.2019r. godzina 1100, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Miechowie ul. Racławicka 12.

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Powiecie Miechowskim.
 7. Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów z prac za 2018r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • przyjęcia informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa w powiecie,
 • powołania Rady Społecznej przy Szpital św. Anny w Miechowie,
 • zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Miechowie,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny i włączenie jej do zasobu nieruchomości Powiatu Miechowskiego (gmina Charsznica),
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny i włączenie jej do zasobu nieruchomości Powiatu Miechowskiego (gmina Słaboszów)
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny i włączenie jej do zasobu nieruchomości Powiatu Miechowskiego (gmina Kozłów)
 • zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2019r.
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Miechowskiego
 1.  Wnioski i oświadczenia radnych.
 2.  Zakończenie obrad Sesji.

 Przewodniczący Rady
/-/ Krzysztof Świerczek

Podstawa prawna zwolnienia radnego od pracy zawodowej przez pracodawcę w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu – art. 22 ustawy ust. 1 o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity: Dz. U.  z 2018r. poz. 995).