Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim

30.11.2017 - 14.01.2018
JAKSA LGD

Ogłoszenie o Naborach wniosków

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania

  działająca na terenie gmin:Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Nabór Nr 1/2018

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - podejmowanie działalności gospodarczej,

zgodnie z § 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. 
o wdrażaniu LSR

Wsparcie udzielane jest: w formie Premii- płatności ryczałtowej (100% kosztów wskazanych we wniosku i biznesplanie).  
Zgodnie z zapisami LSR wysokość kwoty pomocy dla  beneficjenta wynosi 80 000 złotych

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 400 000 złotych

Nabór Nr 2/2018
 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność -  rozwijanie działalności gospodarczej,

zgodnie z § 2 ust.1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 24 września 2015 r. o wdrażaniu LSR

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji poniesionych kosztów (70% kosztów wskazanych we wniosku i biznesplanie).

 na 100 000 złotych otrzymanej pomocy należy stworzyć 1 dodatkowe miejsce pracy

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 500 000złotych.          

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

Od 18.12.2017 do 12-01-2018 do godz. 1700

Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl