Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Sprzedaż nieruchomości będących właśnością Powiatu Miechowskiego położonych w m. Miechów przy ul. Szewskiej

21.06.2018 - 23.07.2018

Miechów, dnia 20.06.2018r.

 OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Miechowskiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Miechowskiego, położonej w obrębie Miechów, gm. Miechów, powiat miechowski, województwo małopolskie, oznaczonej jako działka nr 3201 o pow. 0,0681 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KR1M/00046788/3. Działka posiada dostęp do drogi publicznej i nie jest obciążona służebnościami ani hipoteką.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 74 880 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych).

Jawna część przetargu odbędzie się w dniu 3.08.2018 roku o godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Miechowie, przy ul. Racławickiej 12 (sala konferencyjna).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 000 zł do dnia 30.07.2018 roku na konto Starostwa Powiatowego w Miechowie nr 80 1240 2294 1111 0010 5824 5726.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta do przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 3201” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Miechowie do dnia 30.07.2018 roku do godz. 1400.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot (w przypadku osoby prawnej wymagany jest aktualny odpis z KRS),
 • datę sporządzenia oferty,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • oferowaną cenę i sposób zapłaty,
 • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
 • zobowiązanie uczestnika do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem własności i należnego podatku,
 • potwierdzenie wpłaty wadium.

Zastrzeżenia sprzedającego:

 1. Prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
 2. Przepadek wadium na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy notarialnej w oznaczonym terminie lub nie uiści ceny nabycia nieruchomości.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazany rachunek bankowy niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia otwarcia ofert).
 5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta zorganizowany zostanie dodatkowy przetarg ustny ograniczony z udziałem oferentów, którzy złożyli jednakowe oferty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Miechowie, ul. Racławicka 12 pok. nr 17 oraz pod nr tel. (041) 38 21 144.

 

Miechów, dnia 20.06.2018r.

 OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Miechowskiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Miechowskiego, położonej w obrębie Miechów, gm. Miechów, powiat miechowski, województwo małopolskie, oznaczonej jako działka nr 3202 o pow. 0,0680 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KR1M/00046788/3. Działka posiada dostęp do drogi publicznej i nie jest obciążona służebnościami ani hipoteką.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 74 880 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych).

Jawna część przetargu odbędzie się w dniu 3.08.2018 roku o godz. 930 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Miechowie, przy ul. Racławickiej 12 (sala konferencyjna).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 000 zł do dnia 30.07.2018 roku na konto Starostwa Powiatowego w Miechowie nr 80 1240 2294 1111 0010 5824 5726.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta do przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 3202” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Miechowie do dnia 30.07.2018 roku do godz. 1400.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot (w przypadku osoby prawnej wymagany jest aktualny odpis z KRS),
 • datę sporządzenia oferty,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • oferowaną cenę i sposób zapłaty,
 • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
 • zobowiązanie uczestnika do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem własności i należnego podatku,
 • potwierdzenie wpłaty wadium.

Zastrzeżenia sprzedającego:

 1. Prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
 2. Przepadek wadium na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy notarialnej w oznaczonym terminie lub nie uiści ceny nabycia nieruchomości.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazany rachunek bankowy niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia otwarcia ofert).
 5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta zorganizowany zostanie dodatkowy przetarg ustny ograniczony z udziałem oferentów, którzy złożyli jednakowe oferty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Miechowie, ul. Racławicka 12 pok. nr 17 oraz pod nr tel. (041) 38 21 144.

 

Miechów, dnia 20.06.2018r.

 OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Miechowskiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Miechowskiego, położonej w obrębie Miechów, gm. Miechów, powiat miechowski, województwo małopolskie, oznaczonej jako działka nr 3203 o pow. 0,0679 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KR1M/00046788/3. Działka posiada dostęp do drogi publicznej i nie jest obciążona służebnościami ani hipoteką.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 74 880 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych).

Jawna część przetargu odbędzie się w dniu 3.08.2018 roku o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Miechowie, przy ul. Racławickiej 12 (sala konferencyjna).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 000 zł do dnia 30.07.2018 roku na konto Starostwa Powiatowego w Miechowie nr 80 1240 2294 1111 0010 5824 5726.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta do przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 3203” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Miechowie do dnia 30.07.2018 roku do godz. 1400.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot (w przypadku osoby prawnej wymagany jest aktualny odpis z KRS),
 • datę sporządzenia oferty,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • oferowaną cenę i sposób zapłaty,
 • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
 • zobowiązanie uczestnika do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem własności i należnego podatku,
 • potwierdzenie wpłaty wadium.

Zastrzeżenia sprzedającego:

 1. Prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
 2. Przepadek wadium na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy notarialnej w oznaczonym terminie lub nie uiści ceny nabycia nieruchomości.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazany rachunek bankowy niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia otwarcia ofert).
 5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta zorganizowany zostanie dodatkowy przetarg ustny ograniczony z udziałem oferentów, którzy złożyli jednakowe oferty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Miechowie, ul. Racławicka 12 pok. nr 17 oraz pod nr tel. (041) 38 21 144.

 

 Miechów, dnia 20.06.2018r.

 OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Miechowskiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Miechowskiego, położonej w obrębie Miechów, gm. Miechów, powiat miechowski, województwo małopolskie, oznaczonej jako działka nr 3205 o pow. 0,1011 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KR1M/00046788/3 wraz z udziałem w 1/3 części do działki nr 3208 o pow. 0,0564 ha objętej księgą wieczystą KR1M/00046788/3, która nie jest obciążona służebnościami ani hipoteką. Dostęp do drogi publicznej zapewni działce nr 3205 udział wynoszący 1/3 części w stosunku do działki nr 3208.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 69 120 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia złotych).

Jawna część przetargu odbędzie się w dniu 3.08.2018 roku o godz. 1030 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Miechowie, przy ul. Racławickiej 12 (sala konferencyjna).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 000 zł do dnia 30.07.2018 roku na konto Starostwa Powiatowego w Miechowie nr 80 1240 2294 1111 0010 5824 5726.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta do przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 3205 oraz udziału wynoszącego 1/3 części do działki nr 3208” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Miechowie do dnia 30.07.2018 roku do godz. 1400.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot (w przypadku osoby prawnej wymagany jest aktualny odpis z KRS),
 • datę sporządzenia oferty,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • oferowaną cenę i sposób zapłaty,
 • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
 • zobowiązanie uczestnika do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem własności i należnego podatku,
 • potwierdzenie wpłaty wadium.

Zastrzeżenia sprzedającego:

 1. Prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
 2. Przepadek wadium na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy notarialnej w oznaczonym terminie lub nie uiści ceny nabycia nieruchomości.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazany rachunek bankowy niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia otwarcia ofert).
 5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta zorganizowany zostanie dodatkowy przetarg ustny ograniczony z udziałem oferentów, którzy złożyli jednakowe oferty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Miechowie, ul. Racławicka 12 pok. nr 17 oraz pod nr tel. (041) 38 21 144.

 

Miechów, dnia 20.06.2018r.

 OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Miechowskiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Miechowskiego, położonej w obrębie Miechów, gm. Miechów, powiat miechowski, województwo małopolskie, oznaczonej jako działka nr 3206 o pow. 0,0893 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KR1M/00046788/3 wraz z udziałem w 1/3 części do działki nr 3208 o pow. 0,0564 ha objętej księgą wieczystą KR1M/00046788/3, która nie jest obciążona służebnościami ani hipoteką. Dostęp do drogi publicznej zapewni działce nr 3206 udział wynoszący 1/3 części w stosunku do działki nr 3208.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 69 120 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia złotych).

Jawna część przetargu odbędzie się w dniu 3.08.2018 roku o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Miechowie, przy ul. Racławickiej 12 (sala konferencyjna).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 000 zł do dnia 30.07.2018 roku na konto Starostwa Powiatowego w Miechowie nr 80 1240 2294 1111 0010 5824 5726.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta do przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 3206 oraz udziału wynoszącego 1/3 części do działki nr 3208” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Miechowie do dnia 30.07.2018 roku do godz. 1400.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot (w przypadku osoby prawnej wymagany jest aktualny odpis z KRS),
 • datę sporządzenia oferty,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • oferowaną cenę i sposób zapłaty,
 • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
 • zobowiązanie uczestnika do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem własności i należnego podatku,
 • potwierdzenie wpłaty wadium.

Zastrzeżenia sprzedającego:

 1. Prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
 2. Przepadek wadium na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy notarialnej w oznaczonym terminie lub nie uiści ceny nabycia nieruchomości.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazany rachunek bankowy niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia otwarcia ofert).
 5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta zorganizowany zostanie dodatkowy przetarg ustny ograniczony z udziałem oferentów, którzy złożyli jednakowe oferty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Miechowie, ul. Racławicka 12 pok. nr 17 oraz pod nr tel. (041) 38 21 144.

 

Miechów, dnia 20.06.2018r.

 OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Miechowskiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Miechowskiego, położonej w obrębie Miechów, gm. Miechów, powiat miechowski, województwo małopolskie, oznaczonej jako działka nr 3207 o pow. 0,0802 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KR1M/00046788/3 wraz z udziałem w 1/3 części do działki nr 3208 o pow. 0,0564 ha objętej księgą wieczystą KR1M/00046788/3, która nie jest obciążona służebnościami ani hipoteką. Dostęp do drogi publicznej zapewni działce nr 3207 udział wynoszący 1/3 części w stosunku do działki nr 3208.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 69 120 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia złotych).

Jawna część przetargu odbędzie się w dniu 3.08.2018 roku o godz. 1130 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Miechowie, przy ul. Racławickiej 12 (sala konferencyjna).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 000 zł do dnia 30.07.2018 roku na konto Starostwa Powiatowego w Miechowie nr 80 1240 2294 1111 0010 5824 5726.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta do przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 3207 oraz udziału wynoszącego 1/3 części do działki nr 3208” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Miechowie do dnia 30.07.2018 roku do godz. 1400.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot (w przypadku osoby prawnej wymagany jest aktualny odpis z KRS),
 • datę sporządzenia oferty,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • oferowaną cenę i sposób zapłaty,
 • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
 • zobowiązanie uczestnika do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem własności i należnego podatku,
 • potwierdzenie wpłaty wadium.

Zastrzeżenia sprzedającego:

 1. Prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
 2. Przepadek wadium na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od podpisania umowy notarialnej w oznaczonym terminie lub nie uiści ceny nabycia nieruchomości.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazany rachunek bankowy niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia otwarcia ofert).
 5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta zorganizowany zostanie dodatkowy przetarg ustny ograniczony z udziałem oferentów, którzy złożyli jednakowe oferty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Miechowie, ul. Racławicka 12 pok. nr 17 oraz pod nr tel. (041) 38 21 144.