Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

OGŁOSZENIE Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Miechowie

28.08.2018 - 22.09.2018

Miechów dnia 29.08.2018r.

Znak: GG.6840.3.2018

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Powiatu Miechowskiego, położonych na terenie miasta Miechów

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 3241/7 o powierzchni 0,1657 ha, położona w obrębie Miechów, gm. Miechów, pow. miechowski, dla której urządzona jest księga wieczysta KR1M/00047243/8. Nieruchomość ta posiada dostęp do drogi publicznej i nie jest obciążona służebnościami ani hipoteką.

Przedmiotowa nieruchomość na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 7.02.2000 r. znak: GG.VI.7723/V/124/1/99/2000/OR jest własnością Powiatu Miechowskiego i według ewidencji gruntów i budynków stanowi inne tereny zabudowane (Bi).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Miechowa uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Miechowie nr XXXI/481/2017 z dnia 7.07.2017 r. nieruchomość znajduje się w terenach oznaczonych jako UP (tereny zabudowy usługowej – usług publicznych).

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera operat szacunkowy, znajdujący się w Starostwie Powiatowym w Miechowie (pokój nr 17).

Termin zagospodarowania nieruchomości – nie określa się.

Cena opisanej na wstępie nieruchomości wynosi 290 000 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100)

Forma i termin sprzedaży: przetarg pisemny nieograniczony w IV kwartale 2018 roku.

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa zakupu opisanej wyżej nieruchomości powinny złożyć w Starostwie Powiatowym w Miechowie odpowiedni wniosek w terminie do dnia 15.10.2018 roku, jeżeli chcą z tego prawa skorzystać.

              Marian Gamrat
Starosta Miechowski