Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa ołgasza nabór wniosków z zakresu: Wzmocnienie kapitału społecznego, Zachowanie dziedzictwa lokalnego, Promowanie obszaru objętego LSR

14.03.2018 - 28.04.2018

logo PROW Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania

Ogłoszenie o Naborach wniosków

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy wramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa 
Lokalna Grupa Działania

działająca na terenie gmin:
Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów

informuje o możliwości składaniawniosków o przyznan ie pomocy na operacje z zakresu:

Nabór Nr 3/2018
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska
i zmian klimatycznych, takżez wykorzysta niem rozwiązań innowacyjnych

Przedsięwzięcie: Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności mieszkańców obszaru
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 90000 złotych

Nabór Nr 4/2018
Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego

lub

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

Wskaźnik produktu: Liczba podmiotów działających w sferze kultury. Które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 150 000złotych.

Nabór Nr 5/2018
Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych
Wskaźnik produktu: Liczba imprez promujących obszar LGD
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 100 000złotych

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji poniesionych kosztów (80% kosztów wskazanych we wniosku a w przypadku j.s.t. 63.63%).  

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 03.04.2018 do 27-04-2018 do godz. 1700

Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl