Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

IX Sesja Rady Powiatu

16.05.2019 - 24.05.2019

Miechów, dnia 16.05.2019r.

Znak: Or BR: 0002.4.2019

Na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm) zwołuję Sesję Rady Powiatu w Miechowie na dzień 23.05.2019r. godzina 10.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Miechowie ul. Racławicka 12.

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu między Sesjami.
 6. Informacja w zakresie regularnego przewozu osób na terenie Powiatu Miechowskiego.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.
 8. Sprawozdanie Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie z wykonania zadań na sieci dróg powiatowych w 2018 r. oraz plan robót drogowych w 2019r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • przyjęcia sprawozdania z wykonania robót drogowych na sieci dróg powiatowych w 2018r.
 • przyjęcia planu robót drogowych przewidzianych do realizacji w 2019r.
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital św. Anny w Miechowie kolejnej umowy najmu.
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala św. Anny w Miechowie i pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2018r.
 • przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 r. w Powiecie Miechowskim
 • przekazania skargi według właściwości.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad Sesji.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Krzysztof Świerczek

Podstawa prawna zwolnienia radnego od pracy zawodowej przez pracodawcę w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu – art. 22 ustawy ust. 1 o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity: Dz. U.  z 2019 r. poz. 511).