Powiat MiechowskiPowiat Miechowski
Powiat Miechowski

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zarządzanie Kryzysowe Mapa strony

"Obudź się, pora wstać!"

18.01.2018 - 01.04.2018

Wszelkie działania skierowane do uczestników projektu oferowane są BEZPŁATNIE

Informacja o projekcie
Projekt jest realizowany w ramach Działania 9.1. Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja - kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Jego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia osób (kobiet i mężczyzn, pow.18 r.ż.) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie powiatów: olkuskiego, chrzanowskiego lub miechowskiego. Projekt skierowany jest szczególnie do osób doświadczających trudnej sytuacji życiowej (finansowej, mieszkaniowej, zdrowotnej; osób np. korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, wsparcia kuratora społecznego, sądowego itp.), osób bezrobotnych (tzw. III profil) lub osób z niepełnosprawnością umysłową lub zaburzeniami psychicznymi albo posiadającymi tzw niepełnosprawności sprzężone lub osób posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

W ramach projektu bezpłatnie oferujemy:

  1. Staże zawodowe w wymiarze 4 miesięcy
  2. Indywidualnie dobrane szkolenia zawodowe (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb)
  3. Profesjonalną pomoc trenera zatrudnienia wspieranego
  4. Indywidualne spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy
  5. Szkolenia komputerowe (kończące się egzaminem ECDL)
  6. Warsztaty kompetencji społecznych
  7. Opcjonalnie konsultacje z ekspertami (np. prawnik, doradca kredytowy, fryzjer i inne)

Dodatkowo w trakcie realizacji zadań zapewniamy wsparcie w postaci refundacji kosztów dojazdu i refundacji kosztów opieki nad osobą zależną.

Projekt rozpoczął się 2.01.2018 r i aktualnie trwa rekrutacja do edycji - do 31.03.2018(chyba że wcześniej zrekrutowana zostanie maksymalna liczba osób); kolejna edycja rekrutacji planowana jest od IX.2018 r.

Plakat programu "Obudź się, pora wstać!"